Posts tagged with ‘روح القدس،ایمانداران، عیسی’

1 Item

نان روزانه 16 فوریه 2020،روح القدس در میان ما

by admin

روح القدس در میان ما بدن من هیکل روح القدس است که توسط خون عیسی فدیه داده شده و پاک گشته است ” زیرا اگر طبق نفس زندگی کنید خواهید مرد اما اگر به واسطه روح اعمال گناه آلود بدن را بکشید خواهید زیست. ” ( رومیان 8 :13 پولس به ایمانداران چنین می گوید […]