Posts tagged with ‘روح القدس،خداوند،دعا’

1 Item

نان روزانه 6 اگوست 2017،تکیۀ به روح القدس

by admin

تکیۀ به روح القدس از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم ما در طبیعت جسمانی خود دارای نقاط ضعف متفاوتی هستیم. این نقاط ضعف تنها مربوط به جسم ما نمی باشد بلکه مربوط به فکر و درک ماست. این ضعف ها خود را به دو شکل آشکار می سازند. اولین اینکه ما نمی […]