Posts tagged with ‘زندگی روحانی،زمین،شمشیر’

1 Item

نان روزانه 28 می 2020،زندگی روحانی یعنی مشارکت با خداوند

by admin

زندگی روحانی یعنی مشارکت با خداوند عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم پس از آنکه پطرس شمشیر خود را کشید تا مانع از دستگیری او در باغ جتسیمانی شود عیسی بدو گفت : ” عیسی به پِطرُس گفت: «شمشیر خویش در نیام کن! آیا نباید جامی را که […]