Posts tagged with ‘زندگی فیزیکی،حیاتی’

1 Item

نان روزانه 29 می 2017،زندگی فیزیکی : حیاتی قیام کرده

by admin

زندگی فیزیکی : حیاتی قیام کرده عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم عیسی مرگ را در تمامی جنبه ها چشید تا ما نیز بتوانیم در تمامی جنبه های زنگی خود حیات داشته باشیم. دیروز درباره جنبه نخست صحبت کردیم یعنی جنبه روحانی. امروز جنبه دوم را بررسی می […]