Posts tagged with ‘زیبایی زندگی،پیدایش،خلفت انسان،شخص’

3 Items

نان روزانه 25 سپتامبر 2020،زیبایی زندگی

by admin

زیبایی زندگی پدر م مرا بساخت در پیدایش 7:2 داستان خلقت انسان را می خوانیم. خدای ذی شخصیت انسان ذی شخصیتی را می آفریند برای اینکه بتواند با او مشارکت شخصی داشته باشد. آنچه در اینجا مهم است رابطۀ شخص با شخص است. این یک مفهوم انتزاعی یا یک نیرویی سری نیست. بلکه این شخصی […]

نان روزانه 25 سپتامبر 2016،زیبایی زندگی

by admin

زیبایی زندگی پدر م مرا بساخت در پیدایش 7:2 داستان خلقت انسان را می خوانیم. خدای ذی شخصیت انسان ذی شخصیتی را می آفریند برای اینکه بتواند با او مشارکت شخصی داشته باشد. آنچه در اینجا مهم است رابطۀ شخص با شخص است. این یک مفهوم انتزاعی یا یک نیرویی سری نیست. بلکه این شخصی […]

نان روزانه 25 سپتامبر 2017،زیبایی زندگی

by admin

زیبایی زندگی پدر م مرا بساخت در پیدایش 7:2 داستان خلقت انسان را می خوانیم. خدای ذی شخصیت انسان ذی شخصیتی را می آفریند برای اینکه بتواند با او مشارکت شخصی داشته باشد. آنچه در اینجا مهم است رابطۀ شخص با شخص است. این یک مفهوم انتزاعی یا یک نیرویی سری نیست. بلکه این شخصی […]