Posts tagged with ‘ستایش در بیابان،مسیح عیسی،اراده خدا’

2 Items

نان روزانه 28 دسامبر 2019،ستایش در بیابان

by admin

ستایش در بیابان بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم زمانی که در جنگ جهانی دوم در ارتش بریتانیا خدمت می کردم مرا به بیابان های شمال آفریقا فرستادند. زندگی در شرایط بیابانی باعث می شود تا روحیه غرغر و شکایت در شما تقویت شود. این اتفاق بارها برای قوم اسرائیل افتاد و عدم […]

نان روزانه 28 دسامبر 2016،ستایش در بیابان

by admin

ستایش در بیابان بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم زمانی که در جنگ جهانی دوم در ارتش بریتانیا خدمت می کردم مرا به بیابان های شمال آفریقا فرستادند. زندگی در شرایط بیابانی باعث می شود تا روحیه غرغر و شکایت در شما تقویت شود. این اتفاق بارها برای قوم اسرائیل افتاد و عدم […]