Posts tagged with ‘ستایش شیطان را خاموش می گرداند’

1 Item

نان روزانه 30 دسامبر 2016،ستایش شیطان را خاموش می گرداند

by admin

ستایش شیطان را خاموش می گرداند بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم ستایش اسلحه ای روحانی است که ما می توانیم از طریق آن شیطان را خاموش نمائیم. در کتاب مقدس حقیقتی مهمتر از این وجود ندارد. از دیدگاه کتاب مقدسی خداوند روشی عملی برای ساکت نمودن شیطان به ما داده است. مزامیر […]