Posts tagged with ‘شرایط صحیح کنترل نفس’

1 Item

نان روزانه 5 دسامبر 2019،شرایط صحیح کنترل نفس

by admin

شرایط صحیح کنترل نفس بیائید با استقامت در مسابقه بدویم شرط دیگری که برای کسب موفقیت در مسابقه وجود دارد کنترل نفس است و این شرایط در واژه هایی که پولس در اول قرنتیان 9 :24 – 25 می گوید نوشته شده است. در این آیات زندگی مسیحی به مسابقه ورزشی تشبیه شده که مقایسه […]