Posts tagged with ‘شرفیابی با جسارت،کتاب عبرانیان’

1 Item

نان روزانه 1 نوامبر 2020،شرفیابی با جسارت

by admin

شرفیابی با جسارت بیاید به تخت فیض نزدیک شویم ما با جسارت به تخت فیض خداوند نزدیک می شویم زیرا این تخت ، تخت فیض است یعنی بر حسب لیاقت خودمان به آن جا نمی رویم بلکه در نام عیسی و با ستایش و شکرگزاری و بدون احساس محکومیت وارد می شویم. ما با جسارت […]