Posts tagged with ‘شفای شکسته دلان،خداوند،کلیسای عیسی مسیح’

1 Item

نان روزانه 28 مارس 2020،شفای شکسته دلان

by admin

شفای شکسته دلان خداوند قومش را ترک نخواهد کرد در مزمور 147 : 2 -3 چنین می خوانیم ” خداوند اورشلیم را بنا می‌کند، و رانده‌شدگان اسرائیل را گرد می‌آورد. زیرا او پشت‌بندهای دروازه‌هایت را مستحکم می‌گرداند، و فرزندانت را در اندرونت برکت می‌دهد این واژه ها زیبا هستند ولی مهم ترین نکته در مورد […]