Posts tagged with ‘شفا برای بدن،کلام خدا ،گناهان ما’

1 Item

نان روزانه 25 مارس 2020،شفا برای بدن

by admin

شفا برای بدن بدن من برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن من کلام خدا چنین می گوید که عیسی ” او خود گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم همان که به زخمهایش شفا یافته اید ” ( اول پطرس 2 […]