Posts tagged with ‘شهادت شخصی، خون وی’

1 Item

نان روزانه 21 ژانویه 2020،شهادت شخصی

by admin

شهادت شخصی با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است ” در او، ما به ‌واسطۀ خون وی رهایی یافته‌ایم، که این همان آمرزش گناهان است، که آن را به اندازۀ غنای فیض خود،” ( افسسیان 1 : 7 با تفکر در این آیه درمی یابیم که چگونه باید خون پر بهای مسیح را […]