Posts tagged with ‘شکزگزاری ، ستایش ، پرستش’

1 Item

شکزگزاری ، ستایش ، پرستش

by admin

آیا این سه عبارت به یک معنی هستند؟ بسیاری دعا و پرستش را نیز یکی می دانند ولی در این ویدیو درک پرینس سعی می کند معنای هر کدام را بر اساس آیات کتاب مقدس بررسی کند