Posts tagged with ‘صلح اورشلیم ،دعا،خداود،کلام خداوند’

1 Item

نان روزانه 1 اکتبر 2020،برای صلح اورشلیم دعا کنید

by admin

برای صلح اورشلیم دعا کنید برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند در پیدایش 12 : 2 – 3 وعدۀ خداوند به ابراهیم را می بینیم. زمانی که به ابراهیم گفت اور کلده را ترک کرده و به سرزمین دیگری برو “از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و […]