Posts tagged with ‘صلح و کامیابی، هر روز’

1 Item

نان روزانه 7 اکتبر 2020،صلح و کامیابی

by admin

صلح و کامیابی برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند من هر روز برای صلح اورشلیم و اسرائیل دعا می کنم. ایمان دارم زمانی که کتاب مقدس می گوید ” برای صلح اورشلیم دعا کنید ” ( مزمور 122 : 6 ) این بدان معنا است که ما باید […]