Posts tagged with ‘عجیب و مهیب ساخته شده ایم،رحم مادرم’

1 Item

نان روزانه 27 فوریه 2020،عجیب و مهیب ساخته شده ایم

by admin

عجیب و مهیب ساخته شده ایم بدن من هیکل روح القدس است که با خون عیسی فدیه داده شده ، پاک گشته و تقدیس شده است ” زیرا باطن مرا تو آفریدی تو مرا در رحم مادرم در هم تنیدی تو را سپاس می گویم زیرا عجیب و مهیب ساخته ام . اعمال تو شگفت […]