Posts tagged with ‘عدالت ،حضور تخت پدر’

1 Item

نان روزانه 4 نوامبر 2020،به وسیله عدالت او

by admin

به وسیله عدالت او بیاید به تخت فیض نزدیک شویم مهم است به یاد داشته باشیم که اساس اعتماد ما برای رفتن به حضور تخت پدر عدالت و وفاداری خودمان نیست بلکه وفادرای خداوند و عدالت او است. رساله اول یوحنا این حقیقت را چنین بازگو می کند ” ای عزیزان اگر دل ما، ما […]