Posts tagged with ‘غلبه بر تنبلی،کوشا ، پطرس،کار’

2 Items

نان روزانه 17 اکتبر 2020،غلبه بر تنبلی

by admin

غلبه بر تنبلی بیائید کوشا باشیم در دوم پطرس باب 1 آیۀ 8 الی 9 پطرس دو گزینه در مقابل ما قرار می دهد. یکی از این دو گزینه این است که موثر و مفید باشیم که این کار با افزایش شناخت عیسی مسیح خداوند در ما انجام می پذیرد و گزینۀ دیگر این است […]

نان روزانه 17 اکتبر 2017،غلبه بر تنبلی

by admin

غلبه بر تنبلی بیائید کوشا باشیم در دوم پطرس باب 1 آیۀ 8 الی 9 پطرس دو گزینه در مقابل ما قرار می دهد. یکی از این دو گزینه این است که موثر و مفید باشیم که این کار با افزایش شناخت عیسی مسیح خداوند در ما انجام می پذیرد و گزینۀ دیگر این است […]