Posts tagged with ‘فدیه داده شده،عیسی ،بخشیده می شویم’

1 Item

نان روزانه 3 آوریل 2020،فدیه داده شده

by admin

فدیه داده شده عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم هر شرارتی که ما تا کنون مرتکب شده ایم بر صلیب به حساب عیسی گذاشته شد تا درعوض آن ما کاملاً بخشیده شده و از قوت شیطان رهایی یابیم. ” که در وی به سبب خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت […]