Posts tagged with ‘فرزندان بالغی’

1 Item

نان روزانه 4 آگوست 2020,جایگاه بلوغ

by admin

من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام . هدف خداوند برای ما این نیست که کودک باقی بمانیم. خداوند نقشه ای برای ما دارد و آن نقشه این است که تبدیل به فرزندان بالغی بگردیم. اما در این قسمت نیز ما محتاج روح القدس هستیم. بدون وجود روح القدس ما نمی […]