Posts tagged with ‘فرمان آسایش خداوند،رکات و لعنت’

1 Item

نان روزانه 8 اکتبر 2020،فرمان آسایش خداوند

by admin

فرمان آسایش خداوند مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم لیستی از برکات و لعنت ها در تثنیه باب 28 وجود دارد. برکات با این واژه ها آغاز می شوند ” اگر صدای یهوه خدای خویش را به دقت بشنوید ” (از آن اطاعت کنید ) تمامی این برکات […]