Posts tagged with ‘فکر یکدیگر ،فیلیپیان باب 2 پولس’

1 Item

نان روزانه 27 نوامبر 2019،از خود خالی شوید

by admin

از خود خالی شوید بیائید به فکر یکدیگر باشیم در فیلیپیان باب 2 پولس می گوید که ما باید از روش عیسی پیروی کنیم. تفکرما، روی کرد ما را مشخص می کند و روی کرد ما نتیجه را.ما باید این طرز فکر را در خود بپرورانیم ” همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح […]