Posts tagged with ‘فیض،خداوند، فرزند،باد خدا’

1 Item

نان روزانه 31 جولای 2017،فیض غیر قابل مقاومت خداوند

by admin

فیض غیر قابل مقاومت خداوند من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام ” متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس […]