Posts tagged with ‘قربانی،عیسی،تقدیم کردن،انجام دادن،صلیب’

1 Item

نان روزانه 18 آگوست 2016،به واسطۀ یک قربانی

by admin

به واسطۀ یک قربانی من در عیسی کامل گشته ام ” زیرا با یک قربانی تقدیس شد گان را تا ابد کامل ساخته است . ” ( عبرانیان 10 : 14 در این آیه ما دو زمان داریم و هر دو زمان مهم هستند. زمان اول زمان حال کامل است با یک قربانی تقدیس شدگان […]