Posts tagged with ‘قربانی ارزشمند،مرگ و زندگی’

2 Items

نان روزانه 27 دسامبر 2019،قربانی ارزشمند

by admin

قربانی ارزشمند بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم بیائید به آیه ای از کتاب امثال نگاه کنیم که درباره اهمیت سخنان زبان ما صحبت می کند ” مرگ و زندگی در قدرت زبان است آنان که دوستش می دارند از میوه اش خواهند خورد .” ( امثال 18 : 21 استفاده از زبان […]

نان روزانه 26 دسامبر 2016،قربانی ارزشمند

by admin

قربانی ارزشمند بیائید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم بیائید به آیه ای از کتاب امثال نگاه کنیم که درباره اهمیت سخنان زبان ما صحبت می کند ” مرگ و زندگی در قدرت زبان است آنان که دوستش می دارند از میوه اش خواهند خورد .” ( امثال 18 : 21 استفاده از زبان […]