Posts tagged with ‘قلمرویی بدون تغییر،ایمان و دیدار’

1 Item

نان روزانه 21 نوامبر 2020،قلمرویی بدون تغییر

by admin

قلمرویی بدون تغییر بیائید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم تفاوتی بین ایمان و دیدار وجود دارد. انسان های معمولی راه را می بینند و قدم بر می دارند و به حواس خود اطمینان می کنند و به آن چه حواس آن ها می گویند اعتماد دارند اما در زندگی مسیحی و روحانی […]