Posts tagged with ‘قوت روزه،جایی،روزه ،صدای خود’

1 Item

نان روزانه 23 فوریه 2020،قوت روزه

by admin

قوت روزه شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است ” و می گویند چرا روزه گرفتیم و تو ندیدی ؟ جان خویش را رنجور ساختیم و در نیافتی ؟ […]