Posts tagged with ‘لذت از برکات،کتاب تثنیه’

1 Item

نان روزانه 13 می 2019،لذت از برکات

by admin

لذت از برکات عیسی فقر و تنگدستی ما را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم بگذارید با هم به لیست لعنت هایی که در کتاب تثنیه باب 28 آمده نگاهی بیاندازیم. تمام باب را بخوانید ، تا دریابید که آیا از برکات خداوند لذت می برید یا بار لعنت ها را بر […]