Posts tagged with ‘لذت بردن از خلقت،انتظار خداوند دربارۀ زبانمان چیست؟’

2 Items

نان روزانه 13 اکتبر 2020،لذت بردن از خلقت

by admin

لذت بردن از خلقت مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم ما در باره ای ده یک سخن گفتیم در بارۀ آنچه خداوند از درآمد مالی ما انتظار دارد. اما انتظار خداوند دربارۀ زبانمان چیست؟ خداوند یک روز از هفت روز قوم اسرائیل را طلب کرد. امروزه واقعاً چند […]

نان روزانه 13 اکتبر 2016،لذت بردن از خلقت

by admin

لذت بردن از خلقت مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم ما در باره ای ده یک سخن گفتیم در بارۀ آنچه خداوند از درآمد مالی ما انتظار دارد. اما انتظار خداوند دربارۀ زبانمان چیست؟ خداوند یک روز از هفت روز قوم اسرائیل را طلب کرد. امروزه واقعاً چند […]