Posts tagged with ‘ما پذیرفته شده هستیم،عیسی’

1 Item

نان روزانه 21 می 2017،ما پذیرفته شده هستیم

by admin

ما پذیرفته شده هستیم عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم تعریفی که برای طرد شدگی وجود دارد در واقع حسی منفی است که ” تو ناخواستنی هستی.” یا با وجود این که شما دوست دارید دیگران شما را دوست بدارند احساس می کنید که هیچ […]