Posts tagged with ‘مجازات،آرامی، بخشیده،یهودی’

1 Item

نان روزانه 2 آوریل 2020،او مجازات شد تا ما آرامی بیابیم

by admin

او مجازات شد تا ما آرامی بیابیم عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم به یاد می آورم که با یک فرد یهودی صحبت می کردم و او توضیح می داد که چرا باور ندارد عیسی همان مسیح موعود است.او چنین گفت :” این مرد نمی توانسته مرد خوبی باشد. اگر او مرد خوبی بود […]