Posts tagged with ‘محافظت آن قادر مطلق،مزمور 91’

2 Items

نان روزانه 11 ژانویه 2020،محافظت آن قادر مطلق

by admin

محافظت آن قادر مطلق من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام مزمور 91 مزمور عصر اتم نیز خوانده می شود. این مزمور از محافظتی کامل در برابر هر نوع شرارت، خطر و آسیب سخن می گوید که بخواهد در هر زمان ، به صورت و هر وسیله ای […]

نان روزانه 11 ژانویه 2017،محافظت آن قادر مطلق

by admin

محافظت آن قادر مطلق من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام مزمور 91 مزمور عصر اتم نیز خوانده می شود. این مزمور از محافظتی کامل در برابر هر نوع شرارت، خطر و آسیب سخن می گوید که بخواهد در هر زمان ، به صورت و هر وسیله ای […]