Posts tagged with ‘محبت خداوند،مزمور 51،داود’

1 Item

نان روزانه 3 نوامبر 2020،برحسب محبت خداوند

by admin

برحسب محبت خداوند بیاید به تخت فیض نزدیک شویم مزمور 51 دعایی است که داود در زمان نا امیدی عمیق خود به حضور خداوند بلند می کند دقیقاً زمانی که پر از ترس و تشویش بود. این دعای توبه او از گناهانش است پس از آنکه او با بتشبع زنا کرد و ترتیبی داد تا […]