Posts tagged with ‘محبوب شده،پذیرفته شده،پدر،فرزند’

1 Item

نان روزانه 27 آگوست 2016،محبوب و پذیرفته شده

by admin

محبوب و پذیرفته شده پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی عیب باشیم و در محبت بنا به قصد نیکوی ارادۀ خود ما را از پیش تعیین کرد تا […]