Posts tagged with ‘محصولی شایسته،زبان،یعقوب’

1 Item

نان روزانه 26 آگوست 2017،محصولی شایسته

by admin

محصولی شایسته انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود یعقوب دربارۀ تضادی که در افراد مذهبی وجود دارد سخن می گوید “با زبان خود خداوند و پدر را متبارک می خوانیم و با همان زبان انسانهایی را که به شباهت خدا آفریده شده اند لعن می کنیم. از […]