Posts tagged with ‘محکومیتی نیست،شریعت ،انسان’

1 Item

نان روزانه 9 جون 2020،محکومیتی نیست

by admin

محکومیتی نیست من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم ” پس اکنون برای آنان که در مسیحْ عیسی هستند، دیگر هیچ محکومیتی نیست، چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانیْ ناتوان بود، خدا به انجام رسانید. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا […]