Posts tagged with ‘مراحل پذیرفته شدن،عیسی’

2 Items

نان روزانه 25 می 2020،مراحل پذیرفته شدن

by admin

  مراحل پذیرفته شدن عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم برای اینکه از طرف خداوند پذیرفته شوید چهار قدم وجود دارد که باید آنها را بردارید. اولین نکته بخشیدن شخصی است که شما را طرد نموده و به شما آسیب زده است. همانطور که عیسی […]

نان روزانه 25 می 2017،مراحل پذیرفته شدن

by admin

مراحل پذیرفته شدن عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم برای اینکه از طرف خداوند پذیرفته شوید چهار قدم وجود دارد که باید آنها را بردارید. اولین نکته بخشیدن شخصی است که شما را طرد نموده و به شما آسیب زده است. همانطور که عیسی در […]