Posts tagged with ‘مسابقه ای طولانی و حساب شده،جنگ نیکو’

1 Item

نان روزانه 7 دسامبر 2016،مسابقه ای طولانی و حساب شده

by admin

مسابقه ای طولانی و حساب شده بیائید با استقامت در مسابقه بدویم عبرانیان 12 : 1 به ما می گوید که باید هر بار گران را کنار بگذاریم. بیائید کنار گذاشتن بارها را در سایه شرکت نمودن در مسابقه نگاه کنیم. دونده جیب های خود را خالی می کند و سبک ترین و راحت ترین […]