Posts tagged with ‘مسیح،انسان جدید،انسان کهنه،شیطان،سعی کردن’

1 Item

نان رزانه 21 آگوست 2016،ثمرۀ حقیقت

by admin

ثمرۀ حقیقت انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود بیاید کمی کاملتر به مبادله ای که برای انسان کهنه و انسان جدید رخ داد نگاه کنیم. انسانیت کهنه ثمرۀ دروغ های شیطان است. آن انسانیت محصول فریب است. طبیعت کامل او فریب و فساد است. او ثمرۀ مار […]