Posts tagged with ‘معنای کمال،فکر،اشتباهی، افراد’

2 Items

نان روزانه 13 اگوست 2018،معنای کمال

by admin

معنای کمال من در عیسی کامل گشته ام واژۀ کمال باعث ترس برخی از مردم می گردد. آنها فکر می کنند که کامل بودن به این معنا است که شما هرگز هیچ اشتباهی نکنید. هیچ سخن اشتباهی نگویید و هیچ خطایی از شما سر نزند. و این افراد می گویند : ” اگر هدف این […]

نان روزانه 13 اگوست 2017،معنای کمال

by admin

معنای کمال من در عیسی کامل گشته ام واژۀ کمال باعث ترس برخی از مردم می گردد. آنها فکر می کنند که کامل بودن به این معنا است که شما هرگز هیچ اشتباهی نکنید. هیچ سخن اشتباهی نگویید و هیچ خطایی از شما سر نزند. و این افراد می گویند : ” اگر هدف این […]