Posts tagged with ‘مقیاس عدالت،ایوب،خداوند’

1 Item

نان روزانه 15 سپتامبر 2017،مقیاس عدالت

by admin

مقیاس عدالت همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است واژه های که ایوب به کار می برد بسیار عمیق هستند. او به خداوند می گوید که گناهکار نیست و ادامه می دهد که هیچ یک از گناهان زیر را مرتکب نشده است هر چند بسیاری از مسیحیان وقف شده ممکن […]