Posts tagged with ‘ملبس به لباس عدالت، ایوب’

1 Item

نان روزانه 16 سپتامبر 2020،ملبس به لباس عدالت

by admin

8 ملبس به لباس عدالت همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است در ادامه شهادتی که ایوب دربارۀ روش زندگیش می دهد این گونه می خوانیم که خود خداوند در مورد ایوب چنین می گوید : ” او مردی عادل بود . ” این واژه ها چنان مرا جذب خود […]