Posts tagged with ‘ملکوت،نجات،دستان دشمن’

1 Item

نان روزانه 14 ژانویه 2020،از ملکوتی به ملکوت دیگر

by admin

از ملکوتی به ملکوت دیگر من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام خداوند ما را نجات داده تا دیگر در دستان دشمن نباشیم بلکه در دستان او زندگی کنیم ” پدر را شکر گوئید که شما شایسته سهیم شدن در میراٍث مقدسان در قلمرو نور گردانیده است . […]