Posts tagged with ‘مهارت اکتسابی،احتیاج،خداوندا،خدمت’

1 Item

نان روزانه 29 نوامبر 2019،مهارت اکتسابی

by admin

00 مهارت اکتسابی بیائید به فکر یکدیگر باشیم خدمت مهارتی است که ما باید آنرا کسب کنیم. امری نیست که به یک باره اتفاق بیافتد و قاعدتاً هیچ کسی به طور طبیعی از این مهارت برخوردار نیست. برای مثال به نقش یک گارسن در رستوران توجه کنید. گارسن شخصی است که برای خدمت خاصی خوانده […]