Posts tagged with ‘موفقیت در مسابقه،پیروزی،خداوند از تو متشکرم’

2 Items

نان روزانه 3 دسامبر 2019،موفقیت در مسابقه

by admin

موفقیت در مسابقه بیائید با استقامت در مسابقه بدویم نهمین بیائید در کتاب عبرانیان در اولین آیه از باب 12 دیده می شود ” پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم بیائید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما می پیچید از خود دور […]

نان روزانه 3 دسامبر 2016،موفقیت در مسابقه

by admin

موفقیت در مسابقه بیائید با استقامت در مسابقه بدویم نهمین بیائید در کتاب عبرانیان در اولین آیه از باب 12 دیده می شود ” پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم بیائید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما می پیچید از خود دور […]