Posts tagged with ‘میزان تعهد،من،دوست،مسیح،خداوند’

1 Item

نان روزانه 22جون 2020،میزان تعهد

by admin

میزان تعهد من دوست مسیح هستم آنچه در پیداش باب 15 درباره عهد ابراهیم با خداوند ثبت شده بیانگر این حقیقت است که هر کدام از طرفین یعنی خداوند و ابراهیم به طور کامل نسبت به یکدیگر متعهد گشتند. زمانی رسید که خداوند ابراهیم را خواند تا عهد خود را با خداوند به جا آورده […]