Posts tagged with ‘میزان وراثت ما،مسیح را پذیرفتن،پولس’

2 Items

نان روزانه 22 سپتامبر 2020،میزان وراثت ما

by admin

میزان وراثت ما من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم بیاید به آیه ای که در مورد میزان ارث ما در مسیح صحبت می کند نگاه کنیم “و نه تنها خلقت بلکه خود ما نیز که از نوبر روح برخورداریم در درون خویش ناله […]

نان روزانه 22 سپتامبر 2020،میزان وراثت ما

by admin

8 میزان وراثت ما من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم بیاید به آیه ای که در مورد میزان ارث ما در مسیح صحبت می کند نگاه کنیم “و نه تنها خلقت بلکه خود ما نیز که از نوبر روح برخورداریم در درون خویش […]