Posts tagged with ‘نتیجۀ کلمات ما،کتاب مقدس’

1 Item

نان روزانه 27 اکتبر 2020،نتیجۀ کلمات ما

by admin

نتیجۀ کلمات ما بیائید اعتراف خود را استوار نگاه داریم کل کتاب مقدس به ما نشان می دهد که واژه های ما مشخص کننده ای تقدیر ما هستند. همانطور که در امثال می خوانیم: ” مرگ و زندگی در قدرت زبان است آنان که دوستش می دارند از میوه اش خواهند خورد ” ( امثال […]