Posts tagged with ‘نجات،رهاننده ،زندگی مردم ،محبت’

1 Item

نان روزانه 21 فوریه 2020، عیسی آزاد می کند

by admin

شیطان هیچ جایی در من ندارد هیچ قوتی بر من ندارد . هیچ ادعای تسویه نشده ای علیه من ندارد. زیرا تمام ادعاهای او در مورد من با خون عیسی تسویه شده است همین عیسایی که تنها نجات دهنده ما است تنها رهاننده ما نیز است. تنها عیسی می تواند بندهای اسارت و شرارت را […]