Posts tagged with ‘نجات کامل،مجروح،تولد تازه’

1 Item

نان روزانه 9 آوریل 2020،نجات کامل

by admin

نجات کامل عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم تولد تازه تجربه ای است بسیار خاص و مهم و تا زمانی که تولد تازه نیابید نمی توانید ملکوت خداوند را ببینید و وارد آن شوید. ( برای مثال یوحنا 3 : 3 – 5 را مطالعه کنید.) این تجربه مخصوص یک زمان خاص نیست بلکه […]